پمپ و الکتروپمپ شناور

می‌توانید انواع پمپ شناور با هد ۱۳.۵ الی ۸۷۸ متری و آبدهی از ۶ الی ۲۴۰ مترمکعب بر ساعت را مشاهده نمایید.

asrar shnavar

الکتروپمپ شناور تک فاز

با دبی ۲۰ الی ۴۰ متر مکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar shnavar

الکتروپمپ شناور سه فاز

با دبی ۲۰ الی ۴۰ متر مکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۱۵۲

با دبی ۶ الی ۱۳ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۱۹۳

با دبی ۱۰ الی ۲۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۲۳۳

با دبی ۱۵ الی ۳۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۲۹۳

با دبی ۳۵ الی ۶۵ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۳۴۵

با دبی ۴۰ الی ۱۰۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۳۸۴

با دبی ۵۰ الی ۱۴۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۳۷۴

با دبی ۶۰ الی ۱۸۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۴۲۵

با دبی ۱۰۰ الی ۲۴۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۰۸

با دبی ۱۵ الی ۵۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۰۹

با دبی ۳۰ الی ۷۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۱۱

با دبی ۴۵ الی ۱۱۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ