توربین شناور

می‌توانید انواع پمپ شناور با هد ۱۳.۵ الی ۸۷۸ متری و آبدهی از ۶ الی ۲۴۰ مترمکعب بر ساعت را مشاهده نمایید.

asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۱۵۲

با دبی ۶ الی ۱۳ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۱۹۳

با دبی ۱۰ الی ۲۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۲۳۳

با دبی ۱۵ الی ۳۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۲۹۳

با دبی ۳۵ الی ۶۵ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin1

پمپ شناور – تیپ ۳۴۵

با دبی ۴۰ الی ۱۰۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۳۸۴

با دبی ۵۰ الی ۱۴۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۳۷۴

با دبی ۶۰ الی ۱۸۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۴۲۵

با دبی ۱۰۰ الی ۲۴۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۰۸

با دبی ۱۵ الی ۵۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۰۹

با دبی ۳۰ الی ۷۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar turbin2

پمپ شناور – تیپ ۶۶۱۱

با دبی ۴۵ الی ۱۱۰ مترمکعب در ساعت

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ