پمپ های گریز از مرکز

می‌توانید انواع پمپ گریز از مرکز با هد ۲.۳ الی ۹۳ متری و آبدهی از ۴ الی ۱۸۰۰ مترمکعب بر ساعت را مشاهده نمایید.

asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۳۲

با ورودی ۲ اینچ و خروجی ۱/۴-۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۴۰

با ورودی ۱/۲-۲ اینچ و خروجی ۱/۲-۱ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۵۰

با ورودی ۱/۲-۲ اینچ و خروجی ۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۶۵

با ورودی ۳ اینچ و خروجی ۱/۲-۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۸۰

با ورودی ۴ اینچ و خروجی ۳ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۱۰۰

با ورودی ۵ اینچ و خروجی ۴ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۱۲۵

با ورودی ۶ اینچ و خروجی ۵ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۱۵۰

با ورودی ۸ اینچ و خروجی ۶ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۲۰۰

با ورودی ۱۰ اینچ و خروجی ۸ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۲۵۰

با ورودی ۱۲ اینچ و خروجی ۱۰ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ
asrar eta

پمپ گریز از مرکز تیپ ۳۰۰

با ورودی ۱۲ اینچ و خروجی ۱۲ اینچ

مشاهده مشخصات فنی
دانلود کاتالوگ